O projektu

Dva cykly mimoškolních kreativních workshopů pro děti seznamující je inovativním a alternativním způsobem s historií, architekturou a umělci Prahy 3. Workshopy se budou odehrávat přímo ve městě, v místě, které je dětem sice známé, ale jehož struktuře přesně nerozumějí. Přes hlubší pochopení a setkání s umělci i pamětníky (externími lektory) je lekce povedou k porozumění svému okolí, k zájmu o jeho historii, zlepšování podmínek života i k ochraně.  Podporována je účast dospělého člena rodiny, který se tak stane „privátním“ lektorem, skrze společné prožitky a sdílení informací posílí vztah s dítětem a přispěje k umocňování zájmu o dané téma v rodině. Kromě dětí navštěvujících klasické základní školy (kterým nabídne projektovou formu získávání informací jako alternativu k frontální výuce, jež ve školách Prahy 3 stále převažuje) se stane vhodnou platformou také pro děti v režimu domácího vzdělávání. Formou volnočasové aktivity nabídne nenásilné přesahy témat z dějepisu, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy či dějin umění – to vše v kontaktu s reálnými příklady staveb a urbanistických situací živého města. Osnova reflektuje RVP, a napomáhá tak k upevnění vzdělávacích cílů.

V čem vidíme jedinečnost tohoto projektu:

 • Projekt klade důraz na hmatatelný kontakt dětí s reálným vystavěným prostředím, které nás obklopuje a formuje – odehrává se proto přímo ve městě. Vyzdvihuje význam veřejného prostoru v území, jež díky mnohaleté odborné práci v dané lokalitě zcela detailně známe (mnohé doposud nepublikované).
 • Dítě se učí i ve volném čase, získává znalosti zábavným alternativním způsobem
 • Propojení galerijní metodiky a animace s vystavěným prostředím města; aplikace zkušeností z mnohaletých zahraničních pobytů
 • Minimalizace používání elektroniky, pobyt venku, poznávání prostředí in situ
 • Důraz na účast rodinného příslušníka oproti jiným volnočasovým aktivitám, kde jsou děti „odkládány“ a nevytvářejí si potřebné emoční vazby
 • Vnesení další vrstvy autenticity účastí hostů (umělců a pamětníků)
 • Všichni hlavní lektoři mají zároveň uměnovědné i pedagogické vzdělání, zkušenosti s výukou na různých stupních škol, vedením mimoškolních kreativních kurzů (např. v NG Praha či v městské galerii) a dva z nich 14 let zkušeností s vedením architektonických vycházek a setkání s architekty, jež jsou prioritně určené dospělým a organizované MČ Praha 3. Řadu let pracují na metodice programů vedených ve městě a určených dětem (mj. na základě dotazů veřejnosti). 
 • Metodika zprostředkována nejširší veřejnosti formou online – web projektu.

Pro koho je projekt určen:

Primární cílová skupina: děti 9 – 11 a 11 – 13 let, projekt boří bariéry – je zdarma – účastnit se ho díky tomu mohou děti bez ohledu na své finanční a sociální zázemí, znalosti, etnicitu či mateřský jazyk (vítány jsou děti ukrajinské národnosti, hledající si vztah k novému dočasnému domovu).

doprovod dětí (rodič, prarodič, starší sourozenec asistent atd.) – podpora, kontinuita; externí lektoři (umělci či pamětníci vážící se k místu) – sdílení, síťování.

Nepřímá cílová skupina: spolužáci a rodinní přátelé, s nimiž je účastník workshopů v kontaktu, ale také nejširší veřejnost, jíž umožní poznání lokality informace zprostředkované FB a webem (zveřejněné pracovní listy atd.) – jako návod ke kreativnímu poznávání lokality

Proč si myslíme, že má projekt smysl:

Cyklus workshopů nabídne alternativní formou informace a znalosti, jež se budou šířit, udržovat a rozvíjet v rodinách místních obyvatel a v okruhu přátel účastníků. 

Pololetní prezentace a závěrečná prezentace s vernisáží výsledků bude podněcovat zájem a motivovat další děti i dospělé k zájmu o své okolí.

Především však projekt položí základ k dlouhodobé práci s mládeží v dané lokalitě. Třebaže je zdejší odbor kultury v rámci Prahy nadmíru aktivní, jeho pozornost se prozatím zaměřovala především na dospělou populaci a seniory. Na základě úspěšně sestavené a vyzkoušené metodiky tohoto pilotního projektu je záměrem v projektu v následujících letech pokračovat a rozvíjet jej ve spolupráci s MČ Praha 3. Díky vytvoření metodiky a podkladů (pracovní listy, interaktivní zadání, další typy kreativních úkolů včetně výtvarného tvoření) se tak v budoucnu mohou za poměrně nízké kurzovné workshopů účastnit i děti ze sociálně znevýhodněných rodin, jejichž přítomnost je na Žižkově poměrně výrazná. Další výraznou skupinou, která si hledá vztah k místu a je v lokalitě početně zastoupena, jsou cizinci.

Další formou nepřímého pokračování budou informace přenesené na web, FB a Instagram, jež budou sloužit jako podklad ke kreativnímu trávení volného času také dětem či rodinám, jež se workshopů nemohou či nechtějí účastnit.

Vzhledem ke značným zkušenostem spolku v oblasti publikační činnosti je v následujících letech zvažována a předpokládána také možnost publikování výstupů a doporučení k trávení volného času s dětmi na území MČ Praha 3 v tištěné podobě.

Což by bez předchozí praktické kreativní zkušenosti odvozené z tohoto pilotního projektu mohlo snížit kvalitu publikace a její dopad.

Projekt pořádá spolek Přátelé Prahy ve spolupráci s Infocentrem Prahy 3 za finanční podpory EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury a od roku 2023 také MČ Praha 3.


Autorský tým

 • Manažer projektu / Jiří Horský
 • Odborná garantka projektu, metodička / Markéta Metelková
 • Autorky konceptu / Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová
 • Odborné vedení, realizace pracovních listů / Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová
 • Koordinace / Jiří Horský
 • Lektorské vedení / Kateřina Lopatová, Markéta Metelková, Eva Novotná, Dana Schlaichertová, Zuzana Tomanová, Barbora Zdrálková
 • Externí lektoři / Lucie Bartůňková, Stella Burkhardtová, Jaroslav Čvančara, Věra Geislerová, Helena Hlávková, Matouš Hrbek, Simona Jánská, Tomáš Kolský, Jan Melichar, Dima Šarandin, Karel Polata, Jan Vincenec, Vlastimil Zýka
 • Grafický vizuál propagačních materiálů / Jakub Vaněk Studio
 • Grafika pracovních listů / Helena Hlávková
 • Webové stránky, FB, Instagram / Ondřej Schlaichert
 • Editace a jazyková korektura / Jiří Horský
 • Další spolupráce / art re use, atelier Art a Craft Mozaika, Atrium na Žižkově, Červinka-Rolety-Žižkov, Dům Radost, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Farní úřad ČCE Žižkov I. (Betlémská kaple), POP-UP Galerie AVU, Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa, Tower Park Praha (Žižkovská televizní věž), Vachler Art Company, Los Kachlos

Realizace projektu

 • Přátelé Prahy, z. s.

Partneři projektu

 • Infocentrum Prahy 3

Osobní poděkování

 • Paní ředitelce Infocentra Prahy 3 Evě Slezákové za osobní podporu a propagaci projektu

Zvláštní poděkování

 • Ministerstvu kultury České republiky
 • Městské části Praha 3

a všem rodičům a pedagogům, kteří podpořili projekt a aktivně se podíleli při jeho propagaci a realizaci